ØRBÆK VANDVÆRKØrbæk Vandværk  
   
     
 

Vedtægter

Vedtægter for Ørbæk Vandværk 

 

§1  navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Ørbæk Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Nyborg Kommune.

 

 

§2  formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne
ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i

vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

 

§3  medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

 

§4  medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Nyborg Kommune fastsatte regulativ.

 

Ved indmeldelse udleveres vedtægter regulativ og gældende takstblad.

 

 

§5  medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital

 

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

 

§6 udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.


Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

 

§7  levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

 

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, det helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

 

§8  generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

 

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. marts.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

 

§9  stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til  §7 har ret til at overære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser  træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

 

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

 

§10  bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

 

Herudover er hvert år  valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

 

§11 tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

§12 regnskab

Selskabets regnskabs løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

 

§13  opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

 

§14  ikrafttræden

Selskabets vedtægter er sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 30 oktober 2023.

De træder i kraft den 1. november 2023.

 

 

Ivan Kruse  Dennis Krum Jens Peter Svendsen
Formand Næstformand Dirigent og bestyrelsesmedlem
     
Jepser Sommer Andersen  Ulrich Gammelholm  
Sekretær Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

Til Toppen

 

 
     
  Se cookiepolitik  |  Se og ret dine cookieindstillinger  |  Ørbæk Vandværk - CVR 17 41 70 10

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere